Prevence rizikového chování 

Co je primární prevence?

Cílem primární prevence je předejít vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Základním principem primární prevence rizikového chování je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti (dle MŠMT).

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v  působnosti MŠMT se prioritně dotýká prevence následujícího rizikového chování:

o       agrese, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismu, intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu a xenofobie, homofobie
o       záškoláctví
o       závislostního chování, užívání všech návykových látek, netolismu, gamblingu
o       rizikových sportů a rizikového chování v dopravě
o       spektra poruch příjmu potravy
o       negativního působení sekt
o       sexuálního rizikového chování

Primární prevence v Kraji je situována do tří rovin, na jejichž fungování se podílí krajská školská metodička prevence, metodici prevence při pedagogicko-psychologické poradně a školní metodici prevence. Hlavním cílem a mottem naší činnosti je vzájemná kooperace a propojenost všech článků primární prevence v rámci kraje tak, aby byla cíleně a co nejefektivněji uplatňována v prostředí škol směrem k dětem, žákům a studentům.

 Výtah z pracovní náplně metodičky prevence v PPP:

o   Zajišťuje specifickou prevenci projevů rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem. Snahou MP je především rozvoj regionu na poli primární prevence a možností redukce projevů rizikového chování.

o   Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence. Organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a dle potřeby jim poskytuje individuální odborné konzultace buď na škole, nebo v PPP (oblast prevence rizikového chování a jeho řešení, tvorba a realizace Minimálních preventivních programů a jejich možné financování).  Z pracovních porad vykonává zápis, kterým poskytuje krajskému metodikovi prevence a školním metodikům prevence. Zajišťuje předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence směrem ke školním metodikům prevence. Pravidelně aktualizuje kontakty na školní metodiky prevence.

o     Na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování ve škole. Dle poptávky škol vykonává besedy, přednášky, workshopy pro žáky a studenty - podporuje naplnění Minimálních preventivních programů škol, a dle poptávky škol se zaměřuje práci se třídními kolektivy vzhledem k problematice a projevům rizikového chování (všeobecná, selektivní i indikovaná  specifická primární prevence). V rámci školy poskytuje metodickou pomoc zainteresovaným pedagogům.

o       Udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, které se v kraji v prevenci angažují. Má přehled o externích poskytovatelích primární prevence ve školách, zjišťuje informace o kvalitě jejich programů. 

o     Spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje. Účastní se pracovních schůzek, které jsou krajským metodikem svolávány. 

S čím Vám může metodik prevence pomoci?

o       Máte podezření, že Vaše dítě zneužívá návykové látky či se Vaše podezření potvrdilo?

o       Necítí se Vaše dítě dobře ve třídě? Máte pocit, že je častým terčem posmívání či agrese ze strany spolužáků? Máte pocit, že by mohlo být či je šikanováno?

o    Stalo se Vaše dítě obětí kyberšikany (prostřednictvím telefonu, internetu)? Vyhrožuje mu někdo, zesměšňuje ho někdo na internetu či prostřednictví mobilu?

o       Stalo se Vaše dítě aktérem šikany?

o       Dopustilo se Vaše dítě záškoláctví a Vy si nevíte rady?

Metodička prevence je Vám po telefonické objednávce k dispozici pro konzultaci a poradenství vedoucímu k co nejefektivnějšímu řešení aktuálního problému (např. předání informací, zjištění příčin, nastavení řešení a možností, předání kontaktů na další odborná pracoviště, nastavení spolupráce se školou a komunikací s ní atp.).